LEGISLATIVA

§29 NUTNÁ OBRANA
"Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku." 

Patří mezi tzv. okolnosti vylučující protiprávnost, tzn. skutek, který by byl za normálních okolností posuzován jako trestný čin a ten kdo takový skutek spáchá, by byl potrestán, je za splnění určitých podmínek beztrestný. 
 
PODMÍNKY NUTNÉ OBRANY dle § 29 tr. zákoníku
 
1) Útok ohrožuje společenské vztahy a zájmy chráněné zákonem (život, zdraví, majetek)
 • obrana směřuje proti útočníkovi, je-li jich více, proti kterémukoli z nich
 • nejde o sebeobranu (lze bránit i jiné osoby) - k nutné obraně je oprávněn kdokoliv, nejen ohrožený
2) Útok přímo hrozící nebo trvající
 • "přímo hrozící" - má nastat v nejbližším okamžiku. Není třeba čekat, než agresor zaútočí
 • "trvající" - útok ještě neukončený, hrozí nebezpečí dalších škod. Nutná obrana se vztahuje i na případ, kdy zloděj odchází s kořistí (onášení kořisti je jetě útokem)
3) Přiměřenost obrany 
 • "zjevně" - očividně hrubý nepoměr ke způsobu útoku - na první pohled je jasné, že intenzita obrany byla neadekvátní vzhledem k útoku
 • obrana musí být silnější než útok (aby byla účinná) - lze způsobit útočníkovi i větší škodu, než hrozila z jeho útoku, ale nesmí být mezi nimi hrubý nepoměr
 • není nutno se omezit na pasivní odrážení útoků a ustupování - lze i aktivní obrana, ale nestává se tím z obránce útočník
 • u nutné obrany nejde o porovnávání hrozící a způsobené škody - útočníkovi může být způsobena vetší škoda, než hrozila z jeho útoku
 • Útočník by měl nést veškeré riziko
4) Obránce s přihlédnutím ke svým osobním poměrům nemá povinnost jiného bránit způsobem, který by ho vystavil stejnému nebo většímu nebezpečí, než hrozí napadenému, vždy je však podle okolností povinen učinit jiná vhodná opatření k jeho ochraně. Například z úkrytu zavolat pomoc.
 
NEJDE O NUTNOU OBRANU POKUD:
 • se účastníci napadají vzájemně
 • byl útok záměrně vyprovokován
 • se nejednalo o reálný útok (žert, hra)
 • útok byl ukončen nebo nebyl bezprostředně hrozící
 • byla-li zjevně nepřiměřená útoku
§28 KRAJNÍ NOUZE
"Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není tr.činem." 
 
PODMÍNKY KRAJNÍ NOUZE dle §28 tr. zákoníku
 • odvrací se přímo hrozící nebezpečí
 • nebezpečí nelze odvrátit jinak - povinnost hledat jiná řešení
 • způsobená škoda nesmí být větší, než ta, která hrozila
Příklad: V horkém dni uvidíte v zamčeném autě miminko, které viditelně trpí. Nikde kolem nikdo není. Aby nedošlo k ohrožení jeho života rozbijete okno auta a dítě vytáhnete. V tom případě jste jednali v krajní nouzi a za škodu na autě nenesete zodpovědnost. Pokud byste ovšem rozbili okno auta kvůli tomu, že se majiteli na sedačce roztéká zmrzlina o krajní nouzi se nejedná, protože škoda za rozbité okno převyšuje škodu za vyčištění interiéru.
 
ROZDÍLY MEZI NUTNOU OBRANOU A KRAJNÍ NOUZÍ
 
NUTNÁ OBRANA                                KRAJNÍ NOUZE
útok                                                      nebezpečí
škoda způsobena útočníkovi               škoda způsobena třetí osobě
přípustnost větší škody                        škoda musí být menší, než hrozící
není nutné hledat jiná řešení               povinnost hledat jiné způsoby, jak se vyhnout nebezpečí